Strona główna » O Projekcie
| A A A
polski
UElogo

logo

 
O PROJEKCIE

 

             Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej jest jednym z najważniejszych problemów w zakresie polityki społecznej. Problemy te i wyzwania mają wymiary makrospołeczne, ale szczególnie są one ważne na poziomie lokalnym. Ich rozwiązywanie jest jednym z najważniejszych zadań władz samorządowych.

            W efekcie reformy administracyjnej, jednostki samorządu terytorialnego stały się podmiotami odpowiedzialnymi w pierwszym rzędzie za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wszystkich mieszkańców. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań samorządu należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (np. wspierania niepełnosprawnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, i in.).

             Celem ogólnym projektu badawczego jest zdiagnozowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej grup zagrożonych wykluczeniem oraz opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (SRPS), co ułatwi realizację polityki społecznej w powiecie.

            Akademia Humanistyczna we współpracy ze Starostwem Powiatowym zrealizuje projekt badawczy oraz przygotuje założenia do opracowania "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych". Z uwagi na ograniczony budżet w zakresie przeznaczonym na pomoc społeczną koszty programu badawczego zostaną pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". Cele szczegółowe projektu to:

a) przygotowanie projektu badawczego oraz zgromadzenie danych do budowy Strategii;

b) analiza zgromadzonych danych;

c) opracowanie Diagnozy Społecznej dla Powiatu Pułtuskiego;

d) opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim wraz z systemem  monitoringu skuteczności realizacji Strategii;

e) konsultacje strategii z gminami;

f) opublikowanie strategii i promocja rezultatów projektu.

            Realizacja projektu jest zgodna z celami horyzontalnymi, w tym z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju - opracowana Strategia przyczyni się do systemowego rozwiązywania problemów społecznych osób zamieszkujących na terenie powiatu pułtuskiego.

            Cel ogólny projektu jest zgodny z PO KL, Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Planem Działań na 2009 rok, z zakresem zadań wynikających z ustawy o polityce społecznej oraz Strategii Rozwoju Powiatu 2007 - 2013 cel 2 „pomoc społeczna i polityka prorodzinna".